Εργοθεραπεία

 • Κινητικός συντονισμός
 • Οργάνωση
 • Παιχνίδι
 • Μάθηση
 • Συγκέντρωση Προσοχής
 • Αυτό- εξυπηρέτηση
 •  
 •  

Λογοθεραπεία

 • Επικοινωνία
 • Λόγος
 • Άρθρωση
 • Έκφραση
 • Γλωσσική Ανάπτυξη
 • Κοινωνικοποίηση
 •  
 •  

Πρώιμη Παρέμβαση

 • Ομαδικό παιχνίδι
 • Πρώιμη ηλικία
 • Μάθηση
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά
 • Ανεξαρτητοποίηση
 • Αυτονομία
 • Κοινωνικοποίηση

Ειδική Διαπεδαγώγηση

 • Μνήμη
 • Λογική σκέψη
 • Συγκέντρωση
 • Μαθηματική ικανότητα
 • Γραφή
 • Ορθογραφία
 • Ανάγνωση
 • Αριθμητική

Ψυχολογική Υποστήριξη

 • Σχεσιακή παρέμβαση
 • Επίλυση προβλήματος
 • Συναίσθημα
 • Σχολείο
 • Οικογένεια
 • Συμπεριφορά
 • Διάθεση

Συμβουλευτική Γονέων

 • Γονιός
 • Κατευθυντήριες γραμμές
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Διαχείριση Συμπεριφοράς
 • Οριοθέτηση
 • Θεσμοί μελών
 • Ενσυναίσθηση

Σχολή Γονέων

 • Συμβουλευτικός Χαρακτήρας
 • Σχέσεις
 • Διαπαιδαγώγηση
 • Διαχείριση Δυσκολιών
 • Ευαισθητοποίηση
 • Δεσμός
 • Επίλυση συγκρούσεων