Διαγνωστικά Εργαλεία

Το σύστημα Achenbach αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και σταθμισμένο εργαλείο για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών του παιδιού και του εφήβου. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 3 μέρη, για γονείς, δασκάλους και έφηβους αντίστοιχα, καθώς για τα παιδιά μικρής ηλικίας οι πληροφορίες δίνονται από τους γονείς ή/και τους εκπαιδευτικούς.